CloseThis

Self-driving route:

Tianjin: Exit of Jinzhou-Jinhua Expressway in Zhangzhou District - North Outer Ring to Yinzhou District Fire Department left turn - Crossing the railway has been going north to Huangyaguan.

Jinyu Expressway Yinzhou District Exit - North Outer Ring to Yinzhou District Fire Brigade has been going east - Jinwei North Second Line directly to Huangyaguan.

Beijing: Beijing - Pinggu - Jinhai Lake - Wangzhuang Bridge left turn - directly to Huangyaguan.

 
Getting there:

Tianjin: Tianjin Passenger Transport Station - Yinzhou District Passenger Transport Station - Transfer to the village to pass the bus - directly to the Huangyaguan Great Wall Station.

Tianjin Railway Station - Yinzhou District Railway Station - Transfer to the bus to the West Street Station of the ancient street - transfer to the village to pass the bus - directly to the Huangyaguan Great Wall Station.

Beijing: Beijing Bus Terminal - Yinzhou District Passenger Transport Station - Transfer to the village and village bus - directly to Huangyaguan Great Wall Station.

Beijing Railway Station - Yinzhou District Railway Station - Transfer to the bus to the West Street Station of the ancient street - transfer to the village to pass the bus - directly to the Huangyaguan Great Wall Station.